Contactgegevens

Rekeninghouder
Stichting Vrienden van XR

IBAN
NL86 SNSB 0783 1486 74

RSIN
859767176

KvK
74084852

Postadres
Postbus 19 6663 ZG Lent

e-mailadres
vriendenvanxr@tutanota.com

De stichting heeft ten doel:


 1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het werven van donaties en fondsen;
 • het (deels) vergoeden van kosten die door de beweging gemaakt worden voor:
  • promotiemateriaal;
  • het organiseren van bijeenkomsten en trainingen;
  • het voeren van (protest) acties en demonstraties;
  • juridische procedures (niet zijnde boetes);
  • bewegingsopbouw, zoals de huur van ruimten;
  • vrijwilligersvergoedingen en vrijwilligersvergoedingen voor levensonderhoud.


De stichting heeft geen winstoogmerk.


De stichting heeft een bestuur bestaande uit 5 personen:

Voorzitter
mevrouw Susan Warmer
  • Hoofdfunctie:

Secretaris
de heer Jouwert van Geene
  • Hoofdfunctie: Global Partnership Facilitator van Right2Grow bij Stichting The Hunger Project Nederland

Penningmeester
de heer Harry Willemse
  • Hoofdfunctie: Productmanager Software for Service Providers
  • Nevenfunctie: voorzitter sportvereniging

Algemeen Bestuursllid
de heer Alderik Bleeker
  • Hoofdfunctie:

Algemeen Bestuursllid
mevrouw Angelique Cloosterman
  • Hoofdfunctie:

Algemeen Bestuursllid
de heer Jeroen Thunissen
  • Hoofdfunctie: Business developer for sustainable social enterprises


Beloningsbeleid

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed. De werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het laten organiseren van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken omtrent klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het laten organiseren van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en demonstreren ten einde aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
  • De ondersteuning gebeurt door het vergoeden van gemaakte materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten aan vrijwilligers;
  • De ondersteuning gebeurt tevens door het voorschieten van materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten ten behoeve van vrijwilligers; en
  • Voor een aantal voor XR-NL kritische activiteiten die vrijwilligers zodanig veel tijd kosten dat zij naast deze activiteiten onvoldoende tijd overhouden om een inkomen te verwerven om in het levensonderhoud te voorzien, huurt de Stichting in overleg met de beweging zzp’ers en bedrijven in om deze werkzaamheden uit te voeren. Met betrekking tot welke activiteiten hiervoor in aanmerking komen is een beleid vastgesteld.
 • Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek door middel van het beschikbaar stellen van IT infrastructuur;
 • Het financieel mogelijk maken van de huur van ruimtes aan vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek; en
 • Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden zoals vermeld in het beleidsplan.


Stichting Vrienden van XR is erkend door toezichthouder CBF.
Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort

Aan Stichting Vrienden van XR is per 28 februari 2020 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend door de Belastingdienst.


Beleidsplan en begroting


Financiele verantwoordingBudgetaanvragen en declaraties

Overige documenten


Disclaimer

De Stichting Vrienden van XR (SVvXR) ondersteunt vanuit haar doelstelling het werk van de beweging Extinction Rebellion (XR-beweging), onder andere door het financieren van acties en demonstraties van de XR-beweging. De acties en demonstraties van de XR-beweging maken onder andere gebruik van burgerlijke ongehoorzaamheid om de overheid, bedrijven, en anderen te bewegen om de noodzakelijke maatregelen te nemen die de klimaat- en ecologische crisis kunnen afwenden. SVvXR staat achter de eisen, uitgangspunten en kernwaarden van de XR-beweging en is solidair met alle rebellen die zich daarvoor inzetten. De steun van de SVvXR aan individuele rebellen en de XR-beweging is echter niet onbegrensd. SVvXR hanteert hiervoor de volgende voorwaarden:

 1. SVvXR ondersteunt in beginsel activiteiten en faciliteiten van XRNL waarvan de rechtmatigheid en het risico op persoonlijk letsel (voor actievoerders en anderen) niet in het geding is. Denk hierbij aan het huren van ruimte voor bijeenkomsten, kosten van ICT, betaling van individuele opdrachtnemers (ZZPers) voor onderzoek en organisatie waarbij altijd de doelen en resultaten, en de verkregen resultaten publiek zichtbaar zijn.
 2. SVvXR verwacht dat bij acties, demonstraties of gelijk welke andere activiteit van de XR-beweging die plaatsvindt met ondersteuning vanuit SVvXR, iedere individuele rebel uit de XR-beweging deze disclaimer respecteert. Dit bereikt de XR-beweging bijvoorbeeld door het consistent verspreiden en laten onderschrijven een zogenaamde Actieconsensus die het doel en de grenzen van een actie bepaalt.
 3. SVvXR verwacht dat individuele rebellen van de XR-beweging er verantwoordelijkheid voor dragen dat de door SVvXR ondersteunde activiteiten niet strijdig zijn met het in Nederland geldende recht op vrijheid van demonstratie, en dat deze activiteiten bij eventuele verwachte materiële en immateriële schade aan eigendommen van anderen voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit (zie hieronder). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overbrengen van de eisen van maatschappelijk belang door de XR-beweging aan het doelwit, het aankondigen van acties en demonstraties, en het zorgvuldig afwegen van algemeen maatschappelijk belang, de signaalfunctie en effectiviteit van de actie en de mogelijke strijdigheid met belangen en rechten van een doelwit of andere betrokkenen.
 4. SVvXR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële en immateriële schade aan eigendommen van anderen, als gevolg van de door SVvXR ondersteunde activiteiten van de XRbeweging en tekent daarbij het volgende aan:
  1. Mogelijk veroorzaakte schade door activiteiten die niet voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit wordt betreurd want dit was niet de bedoeling en had niet moeten plaatsvinden.
  2. De aansprakelijkheid voor de schade en gevolgen daarvan ligt strafrechtelijk en civielrechtelijk bijde actievoerders die de schade hebben veroorzaakt.
  3. SVvXR ondersteunt individuele rebellen met juridische bijstand voor de afwikkeling van strafrechtelijke of civielrechtelijke zaken, mits betreffende rebellen zich hebben gehouden aan de actieconsensus en ze hun zaak zo snel mogelijk onder de aandacht brengen van zowel de juridische cirkel van de XR-beweging als de SVvXR.
  4. Van deze actievoerders wordt verwacht dat zij onomwonden hun verantwoordelijkheid nemen, en deze op geen enkele wijze proberen te ontlopen, noch als individu of als groep. Deze verantwoordelijkheid kan en mag in het bijzonder niet worden ontlopen door middel van de anonimiteit van actievoerders.
  5. De beoordeling van mogelijke schade en mogelijk herstellen daarvan vindt plaats door de betreffende actievoerders in samenspraak met de schade claimende partij.
_____________________
Zie voor uitleg van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit in het kader van schade door burgerlijke
ongehoorzaamheid de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de zaak tussen Shell en Greenpeace in 2012.
(
https://njcm.nl/wp-content/uploads/ntm/BURGERLIJKE-ONGEHOORZAAMHEID-ALS-JURIDISCHE-RECHTVAARDIGINGSGROND.pdf)